Reklamační poriadok

www.veselastena.sk

 

1. Záručná doba pri novom tovare je 24 mesiacov, pri použitom tovare 12 mesiacov, od dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare na webe predávajúceho. 

 

2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí a v záručnej dobe nemá chyby. Hlavne zodpovedá za to, že tovar:

2.1. má vlastnosti, ktoré boli dohodnuté, ak chýba dohoda takejto vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali, alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru a na základe predvedenej reklamy očakávať,

2.2. hodí sa na účely, ktoré je pre jeho používanie uvedené, alebo ako sa tento tovar obvykle používa,

2.3.  zodpovedá veľkosti, prevedeniu zmluvného vzoru  alebo predlohe, ktorá bola dodaná a určené podľa zmluvného vzoru alebo predlohy,

2.4. je v určenom množstve, miere alebo hmotnosti.

2.5. vyhovuje  požiadavkám právnych predpisov. 

 

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť

3.1. za tovar predávaný za nižšiu cenu s chybou, ktorej bola nižšia cena dohodnutá,

3.2. za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním

3.3. za použitý tovar z chybou, ktorá plynie z opotrebovania, ktorú tovar mal už pri prevzatí

3.4. za chyby tovaru, vyplývajúce z užívania a vlastností tovaru, hlavne tovar podliehajúci rýchlej kazovosti, vychádzajúc z jeho vlastností

3.5. pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu

3.6. pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil 

 

4. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť podané k posúdeniu v záručnej dobe a bez zbytočného odkladania po zistenej chybe. V opačnom prípade sa vaše právo zodpovednosti za chybu tovaru zaniká a nebude vám priznané. Tovar musí byť čistý a s náležitými dokladmi a popisom chyby, prípadne označeným miestom chyby. 

 

5. V prípade reklamácie môžete zvoliť nasledujúcu možnosť. Zašlete výrobok na adresu: Stanislav Pokorný, Havlíčkova 919/24, 787 01 Šumperk, Česká republika. Ako náhle budete vedieť, kedy si a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodaní. K tovaru priložíte doklad o kúpe. Vždy prosím používajte baliaci papier, alebo kartón tak, aby nemohlo behom prepravy dôjsť k popáleniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodného obalu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prebraný. Odporúčame vám tovar poistiť. 

 

6. Ihneď po obdržaní zakúpeného tovaru dostanete reklamačný protokol. 

 

7. Tovar musí byť pri preprave riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. 

 

8. Ak bude reklamácia uznaná, máte právo na nový tovar a:

8.1. na bezplatné odstránenie chyby,

8.2. pokiaľ to, vzhľadom k povahe chyby, nie je neprimerané, hlavne ak sa vada nedá odstrániť bez zbytočného odkladu, na dodanie nového tovaru bez závad, pokiaľ sa týka len súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti.

8.3. ak nie je možné odstrániť chybu ani výmena tovaru, či jeho súčasti, odstúpiť od zmluvy,

8.4. na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

 

9. Ak bude reklamácia uznaná , máte právo s použitým tovarom:

9.1. na bezplatné odstránenie chýb,

9.2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

9.3. ak nie je možné odstrániť chyby a ani zľava z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy 

 

10. Pokiaľ nemôžete tovar normálne používať pre opakovaný výskyt tejto chyby po oprave alebo pre viacpočetný počet chýb, máte právo:

10.1. na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti, to však neplatí s tovarom predaného spolu s chybou alebo v prípade použitého tovaru,

10.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny

10.3. odstúpiť od zmluvy.

Za opakovaný výskyt chyby sa považuje pokiaľ sa na veci vyskytne rovnaká chyba po jej predchádzajúcich dvoch opravách. Za väčší počet chyb sa považuje súčasný výskyt aspoň troch chýb , z nich každá samostatne bráni používaniu tovaru. 

 

11. Ak nemožno tovar vrátiť v takom stave, v akom sme ho obdržali, nemôžeme odstúpiť od zmluvy, ani čakať na dodanie nového tovaru. To neplatí,

11.1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby,

11.2. ak sme použili tovar ešte pred objavením chyby,

11.3.  nespôsobili ste nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím , alebo

11.4. ste predali tovar ešte pred objavením chyby, spotrebovali ste ho, alebo ste tovar pri obvyklom po obvyklom použití pozmenili; ak sa tak stalo len z časti, vrátite nám to, čo môžete a v zbytku nám poskytne náhradu do výšky, z ktorej ste mali s použitím tovaru prospech. 

 

12. V prípade že sa preukáže, že chyba tovaru je podstatným porušením zmluvy, máte možnosť odstúpiť od zmluvy. 

 

13. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty , ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, a to napríklad paragon, faktúra, záručný list a iné. Pri reklamácii je treba uviesť, akú chybu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená.  Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladania, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená v čas, máte právo od zmluvy odstúpiť. 

 

14. V prípade od odstúpenia kúpnej zmluvy  podľa čl. 8.3. , 9.3. , 10.3. , 12. a 13.  reklamačného poriadku vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho štrnásť (14) dní od odstúpenia z kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci  je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže že tovar predávajúci odoslal. 

 

15. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne sms . Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

 

16. V prípade, že bude vaša reklamácia neuznaná, máte právo na úhradu nutných nákladov, ktoré boli uplatnené z práva o zodpovednosti za chyby tovaru účelne vynaložené. 

 

17. Tovar je z hygienických dôvodov k reklamácii prijatý riadne vyčistený. 

 

18. V zamietnutých reklamáciách môžu byť zúčtované náklady na reklamačné riadenie a manipulačný poplatok.

 

 

Príloha

 

Adresát / miesto podnikania:

Stanislav Pokorný (www.veselastena.sk)

Havlíčkova 919/24

787 01  Šumperk

Česká republika

 

Spotrebiteľ (meno + priezvisko):

Moja adresa:

Môj telefón:

Môj e-mail:

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácia)

Vážení, dňa ______ som vo Vašom obchode www.veselastena.sk vytvoril/a objednávku (špecifikácie objednávky viď. nižšie).

Tovar však vykazuje tieto chyby (podrobný popis chýb):

Požadujem vybavenie reklamácie nasledovným spôsobom: (* tu je treba požadovaný spôsob vybavenia podrobne vypísať  (viď. reklamačný poriadok)

Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojim nárokom na opravu/ výmenu a následne potvrdenia dátumu a spôsoby vyriešenia reklamácie, v rámci potvrdenia o prevedení opravy a dobe jeho trvania (v prípade , že sa jedná o opravu a nie výmenu).

 

Dátum objednaného tovaru:

Dátum prevzatia tovaru:

Číslo objednávky:

Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, ktoré boli zaslane spôsobom : ___________ a prosím o ich vrátenie spôsobom: _______________ (v prípade voľby zaslanie na účet, uveďte svoje číslo účtu).

 

 

Dátum, miesto a podpis spotrebiteľa:

 

Príloha: daňový doklad preukazujúci tovar: