Pravidlá akcie 2+1 zadarmo

Článok 1.

 1. Spoločnosť Stanislav Pokorný, IČO: 60970324, DIČ: CZ7409095804, so sídlom Čajkovského 2082/2, 787 01 Šumperk, Česká republika („Spoločnosť“), organizuje predajnú akciu s názvom „2+1 zdarma“ („Akcia“).

 

 1. Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel („Pravidlá“) Akcie. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov uverejnených rovnako ako tento dokument.

 

Článok 2.

 1. Akcia sa uskutoční v období od 23.1.2024 na dobu neurčitú na e-shope www.veselastena.sk

 

Článok 3.

 1. Účastníkom Akcie môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá je konečným zákazníkom a ktorá splní ďalšie podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Zákazník“). Akcia nie je určená osobám, ktoré tovar zaradený do Akcie kupujú za účelom ďalšieho predaja.

 

 1. Do Akcie budú zaradení iba tí Zákazníci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Akcie. Spoločnosť si vyhradzuje právo, kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok jednotlivými Zákazníkmi a Zákazníkmi nespĺňajúcimi podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy z Akcie vylúčiť.

 

Článok 4.

 1. Zákazník sa do Akcie zapojí tak, že v čase a mieste konania Akcie podľa článku 2 Pravidiel zakúpi v rámci jedného nákupu set troch (3) produktov označených symbolom 2+1 zdarma („Nákup“).
 2. Zákazník získa najlacnejší z troch (3) produktov v rámci Nákupu zadarmo.
 3. Každý Zákazník sa môže Akcie zúčastniť opakovane, vždy však pri splnení všetkých podmienok účasti podľa týchto Pravidiel.
 4. Spoločnosť má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Akcie jednotlivými Zákazníkmi. Spoločnosť je oprávnená s konečnou platnosťou vylúčiť Zákazníka v prípade, že bude mať podozrenie, že sa Zákazník dopustil podvodného konania alebo iného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Toto rozhodnutie o vylúčení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolania.

 

Článok 5.

 1. Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Akcie dostupné na webovej stránke https://www.veselastena.sk/pravidla-akcie-2-1-zadarmo/
 2. Spoločnosť je možné v súvislosti s Akciou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese či telefónnom čísle uvedených na webovej stránke https://www.veselastena.sk/kontakty
 3. Účasť v Akcii je dobrovoľná. Účasťou v Akcii vyjadruje Zákazník svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s Akciou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Českej republiky.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Akcie, či dobu jej trvania bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Zákazníkov voči Spoločnosti. Každá takáto zmena Pravidiel, či Akcie bude vyhlásená rovnakým spôsobom ako tieto Pravidlá. Zmeny bude Spoločnosť vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Spoločnosti, vrátane technických, či právnych dôvodov, a za podmienky, že Spoločnosť bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Zákazníkov.
 5. Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia (reklamácie) pri tovare v rámci tejto Akcie sa postupuje podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej najmä v zákone č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, v zákone č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a podľa platného reklamačného poriadku Spoločnosti.
 6. Pri odstúpení Zákazníka od zmluvy bude Zákazníkovi vrátená kúpna cena a odstúpenie od kúpnej zmluvy Zákazníkom sa vždy realizuje na set všetkých produktov zakúpených v rámci Nákupu.
 7. Zľavy a iné výhody v rámci tejto Akcie nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami, inými predajnými akciami.
 8. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Akcii je Česká obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.coi.cz) Zákazník nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keď toto konanie môže byť zahájené iba na základe návrhu Zákazníka a po tom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo so Spoločnosťou. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie.
 9. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 202/2012 Zb. o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov v znení neskorších predpisov a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Zákazníka obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu, či na súd.