Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – www.veselastena.sk

 

Prevádzkovateľ:

Stanislav Pokorný

Čajkovského 2082/2

787 01  Šumperk

Česká republika

IČ: 60970324

DIČ: CZ7409095804

Úrad príslušný podľa § 71 odst. 2 živnostenskéhozákona: Mestský úrad Šumperk pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.veselastena.sk

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúcí“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.veselastena.sk (ďalej len „webová stránka“),a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.1.1. Predávajúcim sa rozumie Stanislav Pokorný, Čajkovského 2082/2, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČ: 60970324, DIČ: CZ7409095804 zapísaný v Mestskom úrade Šumperk (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci je platcom DPH.

1.1.2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek nejednajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa  11.5.2018.

 

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webové stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Zmluvy uzavreté prostredníctvom tohto internetového obchodu sú zmluvami uzavretými distančným spôsobom alebo zmluvy uzavreté na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.2. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú návrhom k uzavretiu zmluvy zo strany predávajúceho. Tlačidlom „Odoslať“ dochádza k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zajedaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tovar je dodávaný na územie Českej republiky a Slovenskej republiky.

3.4. Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

3.4.1.O objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),

3.4.2. Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru.

3.4.3. Informácie o nákladoch spojených s dodávaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadaní informácií do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za takýto úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpna cena, osoba kupujúceho, spôsob  úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany závažným  návrhom kúpnej zmluvy.  Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdení kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

3.7. Predávajúci neodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie  kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke. (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakter objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladane náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenia objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.9. Odtieň vystaveného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za odlišnosti odtieňa, ktorý je spôsobený napríklad  fotoaparátom  alebo farebným rozlíšením PC.

 

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru, podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2. bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho 2801499840/2010,

IBAN: CZ2320100000002801499840, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený v spoločnosti Fio Banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

4.1.3. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

4.1.4. bezhotovostne platobnou kartou;

4.1.5. prostredníctvom úveru poskytnutého tretiu osobou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, pod kúpnou cenou sa chápu aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienkach ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí prebratého tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 15 dni, od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzkom kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený momentom pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 veta prvého občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. prípadne zľavy z ceny tovaru, poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, sa nedajú vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 1. ODSTUPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci  si berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, sa nedá okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

5.1.1. o dodaní tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

5.1.2. o dodanie alkoholických nápojov, ktoré  môžu  byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ich cena  závisí a  na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

5.1.3. o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

5.1.4. o dodaní tovaru, ktorý podľahne rýchlej nákaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaní s iným tovarom.,

5.1.5. o dodaní tovaru v uzavretej na obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

5.1.6. o dodaní tovaru, zvukovej alebo obrazovej nahrávky, alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,

5.1.7. o dodaní novín, periodík alebo časopisov,

5.1.8. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim slovným súhlasom  kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy predložil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonika právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dni od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhou tovaru alebo dodanie niekoľko, beží tato lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí vyť predávajúcemu odoslaná v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár  poskytovaný predávajúcemu, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na adresu predávajúceho: Stanislav Pokorný, Havlíčkova 919/24, 787 01 Šumperk, Česká republika alebo na jeho elektronickou adresu: info@veselastena.sk (ďalej len „elektronická adresa predávajúceho“ alebo „e-mailová adresa predávajúceho“). Pre doručovanie odstúpení od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od dňa odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

5.5. Kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť nepoškodený, neopotrebovaný, neznečistený, a nejaviaci známky užívania, a to vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale.

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné  prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť(14) dní od odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plne poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevznikne tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.7. Nárok na úhradu škody vznikne na tovar predávajúci oprávnene jednostranne započítaný proti nárokom kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúc kupujúcemu nákupnú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý aj dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, býva  darovacia zmluva ohľadne takéhoto daru účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu  vrátiť i s poskytnutým darom.

 

 1. PREPRAVA A DODÁVANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcemu v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.  V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné doručovať dať tovar opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania alebo uloženie tovaru do doby vyzdvihnutia tovaru kupujúcim.

6.4. Ak má byť tovar dodaný prostredníctvom prepravy, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prebratia tovaru. V prípade, že bude kupujúcemu dodaný tovar poškodený, kupujúci je povinný informovať, bez zbytočného odkladania, predávajúceho o tejto škode telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie zásielky už pri preberaní tovaru, je povinný informovať nielen predávajúceho, ale aj  prepravcu pri preberaní tovaru. V prípade, že sa dokáže, že je tovar poškodený, kupujúci nie je povinný ho od prepravcu prevziať.

6.5. Ak obsah zásielky nesúhlasí s objednávkou (obdržali ste iný tovar alebo v dodávke niečo chýba), kupujúci túto skutočnosť oznámi (emailom alebo telefonicky) predávajúcemu najneskôr do 3 dní po prevzatí zásielky. Na neskoršie reklamácie typu iný alebo chýbajúci tovar nebude braný ohľad.

 

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán  ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecnými záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chybu. Hlavne predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prebral:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevedenej.

7.2.2. tovar je na účel, ktorý uvádza predávajúci alebo ako sa obvykle používa,

7.2.3. tovar odpovedá kvalitou alebo prevedením vzorky alebo predlohy, ak táto kvalita a prevedenie boli určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. tovar je v uvedenom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepovažujú za tovar predávaný za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu zodpovednú miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

 7.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla, miesta podnikania alebo na jeho elektronickej adrese, v nižšie prijatej reklamácii s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípade v sídle alebo mieste podnikania. Za minútu uplatnenia reklamácie sa považuje minúta kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje  reklamačný poriadok  predávajúceho.

 

 1. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.  Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom chovania v zmysle zákona ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavenie sťažnosti spotrebiteľa zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektrickú adresu kupujúceho.

 8.4.  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojho pôsobenia príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. K mimosúdnemu riešení spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekci, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.6. Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečné zmeny okolností v smysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho  je upravená samostatným dokumentom  Podmienky ochrany osobných údajov.

 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí zo zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho elektronickou adresou kupujúceho a súhlasí zo zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies v jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladania tzv. cookies v počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 1. DORUČOVANIE

11.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, týkajúce sa  odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou, formou doporučeného listu na adresu sídla predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovou adresu predávajúceho. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhé strany a považuje sa za doručené a účinné v momente jeho dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy učineného kupujúcim, keď je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúceho v lehote pre odstúpenie odoslané.

11.2.  za doručené sa považuje i oznámenie , že jeho prevzatie bolo adresátom odmietnuté , alebo nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo sa vrátilo ako nedoručené.

11.3. Zmluvné strany môžu komunikovať bežnou korešpondenciou, vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenou v užívateľskom účte kupujúceho, či uvedenou kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenou na webovej stránke predávajúceho. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany sa dohadujú že vzťah sa riadi českým právom. Takto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecných závažných predpisov. 

12.2. Ak je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neuplatnenému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu, pričom zmeny kúpnej zmluvy sú možné len so súhlasom oboch zmluvých strán.

12.3.Kupna zmluva v rámci obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je dostupná.

12.4. Záručná doba je 24 mesiacov, u použitého tovaru 12 mesiacov, od prevzatia tovaru.

12.5.Kontaktné údaje predávajúceho: Stanislav Pokorný, Čajkovského 2082/2, 787 01  Šumperk, Česká republika, info@veselastena.sk, +420 603 857 253.

12.6. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nižšie uvedený vzorový formulár.

__________________________________________________

PRÍLOHA:

 

OZNÁMENIE O ODSTUPENÍ OD ZMLUVY

 Adresát:

Stanislav Pokorný

Havlíčkova 919/24

787 01  Šumperk

Česká republika

IČ: 60970324

DIČ: CZ7409095804

 

Dňa___________________(doplňte dátum) som vo Vašom internetovom obchode na adrese www.veselastena.sk kúpil/a tento tovar:

__________________________________________________________(špecifikácia tovaru ).

Tovar som objednal/a dňa ____________(doplňte dátum) a prevzala/a dňa ____________________ (doplňte dátum).

 

Týmto Vám oznamujem, že od vyššie uvedenej uzavretej kúpnej zmluvy odstupujem.

 

Meno a priezvisko:

Adresa:

Dátum:

Podpis (len v prípade , že formulár je odoslaný v písomnej podobe): 

Príloha: kópie daňového dokladu